Mục đích của chính sách bảo mật là để thiết lập ra cách Roni Pte. Ltd, hoặc các chi nhánh của nó (sau đây gọi chung là Roni) sử dụng và bảo vệ bất kỳ thông tin mà bạn đã cung cấp cho Roni khi bạn sử dụng trang web này. Chính sách này phải được đọc cùng với Điều khoản sử dụng khi sử dụng Roni Website trong giải quyết trong trường hợp có bất kỳ xung đột hay sự khác biệt.
Roni cam kết bảo vệ sự riêng tư của thông tin cung cấp. Bạn có thể yên tâm rằng nó sẽ chỉ được sử dụng phù hợp với mục đích đặt ra trong chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng cho Website Roni.
Các điều khoản của chính sách này có thể thay đổi theo thời gian và bạn nên tham khảo cho bất kỳ thông tin cập nhật tại trang này theo thời gian.

Mục đích của thu thập dữ liệu, sử dụng và tiết lộ

 • Các dữ liệu được cung cấp cho Roni là thông qua việc sử dụng dịch vụ trang web trực tuyến, số hóa hoặc bất kỳ các kênh khác để Roni;
 • Các thông tin thu thập hoặc tìm kiếm từ bạn là cho mục đích đầu vào cho các hình thức ứng dụng yêu cầu được điền bởi bạn.
 • Các thông tin thu thập được sẽ được sử dụng cho việc nộp đơn hoặc trình cơ quan quản lý xuất nhập cảnh như chính quyền, các đại sứ quán, lãnh sự và các bên thứ ba khác.
 • Các thông tin thu thập được cũng có thể được sử dụng như sau:
  • đã liên hệ với công ty của bạn liên quan đến công trình và triển vọng dịch vụ và bất kỳ thắc mắc chung hoặc phản hồi;
  • để phân tích tiếp thị và nghiên cứu nào khác trong nội bộ thực hiện bởi Roni
  • cho việc gửi tin tức và sự kiện cập nhật, và / hoặc tiếp thị các chiến dịch liên quan đến hàng hóa và / hoặc dịch vụ mà chúng tôi và / hoặc đối tác kinh doanh của chúng tôi cung cấp, hoặc thay mặt chúng tôi. Bạn có thể bỏ đăng ký từ dịch vụ này bất cứ lúc nào;
  • để tạo điều kiện thanh toán cho hàng hóa và / hoặc dịch vụ được cung cấp bởi Roni, và / hoặc một bên thứ ba thay mặt chúng tôi bao gồm xác minh chi tiết thẻ tín dụng với bên thứ ba và sử dụng dữ liệu cá nhân của cá nhân mà bạn đã cung cấp cho việc thực hiện phù hợp với thủ tục được biết đến gian lận giao dịch (duy trì bởi chúng tôi hoặc bên thứ ba);
  • cho tiết lộ cho một bên thứ 3 trong việc tuân thủ pháp luật, yêu cầu pháp lý, đơn đặt hàng, hướng dẫn hoặc yêu cầu từ bất kỳ tòa án, cơ quan hoặc cơ quan chính phủ của bất cứ quyền hạn, có thể là trong hoặc bên ngoài Singapore; và
  • not the least, the cải thiện các dịch vụ cho bạn hoặc công ty của bạn.